Allmänna villkor

GENERAL CONDITIONS

الشروط العامة

Senast uppdaterade 2022-03-01

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för alla tjänster som Argumentum Advokat AB, härefter (”Advokatbyrån”), tillhandahåller sina klienter. När Advokatbyrån anlitas för att tillhandahålla klienten en tjänst anses klienten ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande.

Uppdragets omfattning och eventuella särskilda villkor kan framgå av ett uppdragsavtal som upprättas av Advokatbyrån när uppdraget antas. I den mån uppdraget utvidgas eller nya uppdrag lämnas från samma klient gäller dessa allmänna villkor oavsett om uppdragsavtalet uppdateras och skickas på nytt till klienten eller ej.

Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.argumentumadvokat.se. Ändringar gäller endast fr uppdrag som har påbörjats efter att den nya versionen lagts ut på Advokatbyråns hemsida.

1 § Allmänt om uppdragets utförande

Ett uppdrag inleds som huvudregel med ett personligt möte med klienten där förutsättningarna för ärendet gås igenom. Vid mötet lämnas regelmässigt rekommendationer om ärendets fortsatta hantering samt information om Advokatbyråns debitering och timtaxa. 
Vid utförandet av uppdraget kan flera av Advokatbyråns anställda advokater och jurister komma att vara delaktiga, på så vis får klienten/klienterna tillgång till Advokatbyråns samlade kompetens. Om byte sker av ansvarig jurist för ärendet informeras klienten därom.

För Advokatbyråns tjänster gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed, dessa allmänna villkor samt eventuellt undertecknad uppdragsbekräftelse. För närmare information om Advokatsamfundets regler, se www.advokatsamfundet.se.

2 § Arvode

Advokatbyrån debiterar skälig ersättning för varje utfört uppdrag i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds etiska regler. Ersättning för advokatuppdraget utgår dels som arvode för utfört arbete, dels som ersättning för eventuella kostnader och utlägg. Arbetet utförs på löpande räkning och debiteras per timme.

Klienten äger rätt att informeras om vilket timpris som gäller för deras ärende.

3 § Rättsskydd

Om klienten har en rättsskyddsförsäkring kan klienten under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få ersättning för sina advokatkostnader genom försäkringen. Sådan rättsskyddsförsäkring kan förekomma genom hem-, villa-, bil-, båt-, fritidshus- eller företagsförsäkring.

Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad på olika sätt, till exempel genom självrisk och takbelopp samt viss timtaxa. Detta gör att försäkringsersättningen inte täcker alla kostnader. För att klienten ska få fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att klienten tar del av försäkringsavtalsbestämmelserna. Advokatbyrån är inte bunden av de ersättningsnormer som gäller för försäkringen och klienten är betalningsansvarig även för fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen.

Vid tvist hjälper Advokatbyrån klienten med ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget.

4 § Rättshjälp

I vissa fall kan klient som anlitar Advokatbyrån som privatperson ha rätt till allmän rättshjälp. Rätten till rättshjälp bestämt utifrån bland annat årsinkomst och beslutas av domstol eller Rättshjälpsmyndigheten. Om rättshjälp beviljas gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Rättshjälp täcker aldrig ersättningsskyldighet för motpartens kostnader.

Vid tvist hjälper Advokatbyrån klienten med ansökan om rättshjälp till domstolen/Rättshjälpsmyndigheten.

5 § Fakturering

Advokatfirman äger rätt att fakturera klienten delarvode, vanligen månadsvis eller efter annan anpassad tidsperiod, eller arvodesbelopp löpande á conto. I de ärenden Advokatbyrån bedömer att det behövs har Advokatbyrån rätt att begära in löpande förskottsbetalning. Om någon av ovanstående faktureringsmetoder ej används äger Advokatfirman rätt att fakturera uppdraget vid uppdragets avslutande. 
Klienten äger rätt att informeras om vilken faktureringsmetod som gäller för deras ärende.

6 § Rättegångskostnader

Den förlorande parten i en domstolsprocess kan bli skyldig att betala hela eller delar av motpartens rättegångskostnader. Oavsett om klienten är vinnande eller tappande part ansvarar klienten för betalning av arvode och utlägg till Advokatbyrån. Om skyldighet att betala motpartens rättegångskostnader åläggs klienten ansvarar klienten även för denna betalning.

7 § Betalningsvillkor

Som betalningsvillkor gäller 10 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag.
Om en faktura saknar bestämd förfallodag ska betalning erläggas senast en månad från det fakturan avsänts eller krav på betalning har framställts. Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

8 § Handlingar

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört kommer Advokatbyrån att arkivera de handlingar och arbetsresultat som ärendet resulterat i. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som krävs enligt lag eller god advokatsed. Efter uppdragets slutförande kommer Advokatbyrån på begäran att lämna tillbaka de originalhandlingar som mottagits inom ramen för uppdraget. Om Advokatbyrån finner det motiverat kommer kopior på dessa originalhandlingar att behållas.

9 § Ansvarsbegränsning

Advokatbyrån ansvarar för skada som klienten lidit endast om skadan vållats klienten genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till de skador som omfattas av den ansvarsförsäkring Advokatbyrån har och är begränsat till ett belopp uppgående till 3 000 000 kr.  

10 § Avträdande och uppsägning

Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med Advokatbyrån genom att skriftligen begära att Advokatbyrån frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de kostnader som Advokatbyrån har haft avseende uppdraget innan uppdraget upphörde.

Advokatfirman har rätt att avträda från advokatuppdrag i fall som framgår av tillämplig lag och de vägledande reglerna om god advokatsed. Advokatfirman har exempelvis rätt att avträda från uppdraget om klienten trots påminnelse inte betalar begärt förskott eller förfallen faktura.

11 § GDPR

Advokatbyrån behandlar bara personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR).

12 § Tvister

Tvister med anledning av uppdraget ska avgöras av allmän domstol. 
Klient som anlitar Advokatbyrån som privatperson och är missnöjd med Advokatbyråns arbete ska i första hand kontakta Advokatbyrån för att försöka nå en lösning i samförstånd. Om detta inte är möjligt kan klienten vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få saken prövad. Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter; Konsumenttvistnämnden Box 27321, 102 54 Stockholm.

Webbadress www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

GENERAL CONDITIONS

These terms and conditions apply to all services that Argumentum Advokat AB, hereinafter referred to as (”The Law Firm”), provides its clients with. When The Law Firm is engaged to provide the client with a service, the client is considered to have accepted these terms. Deviations from the conditions must be in writing to be valid.

The scope of the assignment and any special conditions may be set out in an assignment agreement drawn up by the law firm when the assignment is accepted. To the extent that the assignment is extended or new assignments are submitted from the same client, these general terms and conditions apply regardless of whether or not the assignment agreement is updated and resent to the client.
Terms and conditions may change from time to time. The latest version is always found on www.argumentumadvokat.se. Changes only apply to assignments commenced after the new version has been posted on the Law Firm's website.

§1 General information on the execution of the mission

As a main rule, an assignment begins with a personal meeting with the client where the conditions of the case are reviewed. The meeting regularly makes recommendations on the further handling of the case, and information on the law firm's billing and hourly rate.
Several of ”The Law Firm's” lawyers and legal professionals may be involved in the performance of the assignment, thus giving the client(s) access to ”The Law Firm's” collective expertise. The client will be informed of any change in the lawyer responsible for the case.
”The Law Firm” services are subject to the Swedish Bar Association's guiding rules on good legal practice, these general terms and conditions and any signed confirmation of assignment.

For more information on the Swedish Bar Association's rules, see: www.advokatsamfundet.se.

2 § Fee

”The Law Firm” charges a reasonable fee for each assignment in accordance with the ethical rules of the Swedish Bar Association. Remuneration for ”The Law Firm's” assignment is paid partly as a fee for work done and partly as compensation for any costs and expenses. The work is carried out on a running account and is charged by the hour. The client has the right to be informed of the hourly rate applicable to their case.

3 § Legal protection

If the client has legal expenses insurance, the client may, under certain conditions and to a certain extent, be reimbursed for his/her legal fees by the insurance. Such legal expenses insurance can be provided by home-, house-, car-, boat-, holiday home- or business insurance. 

Entitlement to insurance reimbursement is usually limited in various ways, for example by deductibles and ceilings as well as certain hourly rates. This means that the insurance does not cover all costs. In order for the client to be fully informed of the insurance conditions, the client must read the insurance contract provisions. ”The Law Firm” is not bound by the reimbursement norms applicable to the insurance and the client is liable to pay even for invoice amounts exceeding the insurance reimbursement. 
In the event of a dispute, ”The Law Firm” assists the client in applying to the insurance company for legal protection.

4 § Legal aid

In some cases, a client who uses ”The Law Firm” as a private individual may be entitled to general legal aid. Entitlement to legal aid is determined on the basis of, among other things, annual income and is decided by the court or the Legal Aid Authority. If legal aid is granted, special conditions apply to the charging of fees. Legal aid never covers the obligation to reimburse the costs of the other party. 
In the event of a dispute, ”The Law Firm” assists the client in applying for legal aid to the court/legal aid authority.

5 § Invoice

”The Law Firm”  has the right to invoice the client in instalments, usually monthly or after another adjusted period of time, or on an ongoing basis. In cases where ”The Law Firm”  deems it necessary, ”The Law Firm”  has the right to request ongoing prepayment. If one of the above invoicing methods is not used, ”The Law Firm”  has the right to invoice the assignment at the end of the assignment.  
The client has the right to be informed of the billing method applicable to their case.

6 § Litigation costs

The unsuccessful party in a court case may be required to pay all or part of the other party's costs. Whether the client is the winning or losing party, the client is responsible for the payment of fees and disbursements to ”The Law Firm”. If the obligation to pay the costs of the other party is imposed on the client, the client is also responsible for this payment.

7 § Terms of payment

The term of payment is 10 days net. After the due date, interest on the amount due will be charged according to the Swedish law. If an invoice has no fixed due date, payment must be made no later than one month after the invoice has been sent or a demand for payment has been made. In the event of non-payment, interest on arrears will be charged in accordance with the law.

8 § Documents, records

When an assignment is completed or otherwise terminated, ”The Law Firm”  will archive the documents and work results resulting from the case. The documents and work results will be archived for the period required by law or good legal practice. Upon completion of the assignment, ”The Law Firm”  will return, upon request, the original documents received in the context of the assignment. If ”The Law Firm” considers it justified, copies of these original documents will be retained. 

9 § Limitation of liability

”The Law Firm”  is liable for damage suffered by the client only if the damage was caused to the client by an error or negligence in the performance of the assignment. The liability is limited to the damages covered by the liability insurance of ”The Law Firm”  and is limited to an amount of 3 000 000 SEK.

10 § Withdrawal and termination

The client may terminate cooperation with ”The Law Firm” at any time by requesting in writing that ”The Law Firm” withdraw from the assignment. However, the client must pay the costs incurred by ”The Law Firm” in connection with the assignment before the assignment ended.

”The Law Firm” has the right to withdraw from the assignment of a lawyer in cases provided for by the applicable law and the guiding rules of good professional conduct. For example, ”The Law Firm” has the right to withdraw from the assignment if the client does not pay the requested advance or overdue invoice despite a reminder.

11 § GDPR

”The Law Firm” only processes personal data in accordance with applicable data protection legislation, such as the General Data Protection Regulation (GDPR).

12 § Dispute resolution

Disputes arising from the mandate shall be settled by a general court.
A client who engages ”The Law Firm”  as a private individual and is dissatisfied with ”The Law Firm´s”  work should in the first instance contact ”The Law Firm”  to try to reach a solution by mutual agreement. If this is not possible, the client can turn to the Swedish Bar Association's Consumer Disputes Board to have the matter reviewed. The Consumer Disputes Board has the following contact details; Konsumenttvistnämnden Box 27321, 102 54 Stockholm. 

Webbadress www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.

الشروط العامة

  Argumentum Advokat AB   هذه الشروط سارية على جميع الخدمات التي يقدمها مكتب المحاماة
لزبائنه. عندما يتم اعتماد مكتب محاماة ليقدم خدمة لزبونه سيُعتبر الزبون موافقاً على هذه الشروط . الاستثناءات من الشروط يجب ان تكون تحريرية حتى تصبح سارية المفعول . شمولية او حجم المهمة والشروط الخاصة المحتملة يمكن ان تُوضَح في اتفاقية التكليف بالمهمة عند تحرير الاتفاقية من قبل مكتب 
المحاماة عندما يتم تبني المهمة. في حالة توسيع المهمة او يُقدم طلب مهمة جديدة من نفس الزبون ستنطبق 
هذه الشروط العامة بغض النظر عن تحديث اتفاقية التكليف بالمهمة او ارسالها الى الزبون من جديد او لا.

الشروط قد تُغًير من حين الى آخر. لكن النسخة الاخيرة موجودة دائما في موقع المكتب على شبكة       .www.argumentumadvokat.se  الانترنت
التغيير ينطبق فقط من المهمة التي بدأت بعد نشر النسخة الجديدة على موقع مكتب المحاماة على النت.

1 § معلومات عامة عن تنفيذ المهمة  

كمبدأ اساسي عند الشروع بالمهمة هو من خلال لقاء شخصي مع الزبون لمراجعة متطلبات القضية. عند اللقاء تُعطى توصيات منتظمة حول مسار القضية كذلك معلومات عن الدفع واجرة الساعة الواحدة.
عند تنفيذ المهمة قد يشارك العديد من المحامين والحقوقيين العاملين في مكتب المحاماة , بالشكل الذي يمكن الزبون من الاستفادة من جميع الكفاءات. في حالة حصول تبديل الحقوقي المسؤول عن القضية سيتم ابلاغ الزبون عن ذلك.

وبالنسبة لمكتب المحاماة تنطبق تعليمات وارشادات نقابة المحامين السويدية حول قَسَم وسلوك المحامي, وهذه الشروط العامة وكذلك اتفاق التكليف بالمهمة المُوَقَع . ويمكن الحصول على معلومات مفصلة اخرى .www.advokatsamfundet.se على الموقع عن انظمة نقابة المحامين  
 
   2  § الاسعار 

يستقطع مكتب المحاماة تعويض مناسب عن كل مهمة يتم تنفيذها متناسبة مع القواعد الاخلاقية  لنقابة المحامين السويدية . التعويض عن مهمة المحامي يكون جزء منه اتعاب المحامي عن المهمة المنجزة , وجزء كتعويض عن التكاليف المحتملة والمصاريف الاخرى. العمل يتم باستمرار والاستقطاع عن كل ساعة عمل .
يحق للزبون الحصول على معلومات عن سعر ساعة العمل في قضيته .  

  3  § الحماية القضائية 

اذا كان للزبون تأمين الحماية القضائية يستطيع عندها الزبون من خلال بعض الشروط وضمن نطاق معينة الحصول على تكاليف المحامي من خلال هذا التأمين . نماذج عن هذا التأمين يمكن ان تكون ضمن تأمين المزل او الفيلا-, السيارة-, القارب-, دار اوقات الفراغ او تأمين الشركة .

حق الحصول على تعويض من التأمين يكون عادةً محدداً باشكال متعددة مثلا من خلال مبلغ التكلفة الذاتية او الحد الاعلى للمبلغ كذلك اجر معين للساعة. وهذا يجعل من تعويض التأمين غير كافي لتغطية جميع التكاليف. وحتى يحصل الزبون على المعلومات الكاملة عن شروط التأمين,فالمطلوب من الزبون ان يكون على إطلاع على قوانين التأمين . مكتب المحاماة غير مرتبط بمعايير التعويض هذه المطبقة في التأمين والزبون هو المسؤول عن الدفع حتى وان كان مبلغ الفاتورة اعلى من تعويض التأمين .
عند حصول خلاف يقوم مكتب المحاماة بمساعدة الزبون في تقديم طلب الحماية القضائية الى شركة التأمين

4  § المساعدة القضائية

في بعض الحالات يستطيع الزبون الذي يكلف مكتب المحاماة كفرد شخصي له الحق في الحصول على المساعدة القضائية العامة . حق الحصول على المساعدة القضائية مُقَرر بناءً بعض العوامل ومنها الدخل السنوي ويُتَخَذ القرار من قبل المحكمة او سلطة المساعدات القضائية . وعند حصول الموافقة على منح المساعدة القضائية تنطبق على ذلك بعض الشروط المتعلقة بأستقطاع الأجور . المساعدة القضائية لن تُغَطي اطلاقاً واجب دفع التكاليف المستَحقةَ على الطرف المقابل .
وفي حالة حصول خلاف يقوم مكتب المحاماة بمساعدة الزبون في تقديم طلب المساعدة القضائية الى المحكمة/سلطة الحماية القضائية.

5  §  تحرير الفاتورة  

شركة المحاماة تملك الحق في تحرير فاتورة للزبون بجزء من الاجور, عادة شهرياً او بعد فترة زمنية ملائمة , او مبلغ الاجور بشكل مستمر وبالتتابع . في القضايا التي يرى مكتب المحاماة الحاجة الى ذلك يحق للمكتب المطالبة وباستمرار بالمبالغ المستحقة بشكل مستمر. وفي حالة عدم استخدام طُرُق تحرير الفاتورة اعلاه يحق لمكتب المحاماة تحرير فاتورة بعد انتهاء المهمة او القضية .

يحق للزبون الحصول على معلومات عن طريقة تحرير الفاتورة المتعلقة بقضيته .

 6  § تكاليف المحكمة

الطرف الخاسر في أجراءآت المحاكمة قد يكون ملزما بدفع كل او جزء من تكاليف المحكمة المترتبة على الطرف المقابل . بغض النظر اذا كان الزبون هو الطرف الرابح او الخاسر يكون الزبون مسؤولا عن دفع الاجور والمصاريف الى مكتب المحاماة . وعند صدور قرار بتحميل الزبون مسؤولية دفع تكاليف المحكمة المترتبة على الطرف المقابل سيكون الزبون ايضا ملزما بدفع هذه التكاليف . 

7  §  شروط الدفع

شرط الدفع هو خلال 10 ايام فقط . بعد انقضاء آخر يوم من شرط الدفع يتم احتساب فوائد التأخير حسب القانون . وفي حالة عدم وجود آخر يوم للدفع في الفاتورة يجب ان يتم الدفع بعد مرور شهرمن تاريخ ارسال الفاتورة كحد اقصى او توجيه طلب بالدفع . في حالة عدم الدفع يتم احتساب فوائد التأخير حسب القانون.

8  §  الوثائق

بعد الانتهاء من المهمة او توقفها لسبب ما يقوم مكتب المحاماة بأرشفة الوثائق ونتيجة العمل المتحققة في القضية . الوثائق ونتيجة العمل يتم ارشفتها خلال الفترة المطلوبة حسب القانون او قَسَم المحاماة. بعد الانتهاء من المهمة يقوم مكتب المحاماة بناءً على الطلب بإعادة الوثائق الاصلية التي أُستُلِمَت ضمن إطار المهمة. واذ وجد مكتب المحاماة مبررا فيمكن للمكتب الاحتفاظ بنسخ عن الوثائق الاصلية . 

9  §  تحديد المسؤولية 

مكتب المحاماة مسؤول عن الاضرار التي تلحق بالزبون اذا كانت الاضرار ناتجة عن خطأ او تقصير عند تنفيذ المهمة. المسؤولية محددة فقط عن الاضرار المشمولة في تأمين المسؤولية ( براءة الذمة ) التي لدى مكتب المحاماة  ومحددة بالمبلغ 3000000  كرون كحد اعلى.

10  §  التنحي او الإلغاء

يحق للزبون متى شاء ايقاف التعامل مع مكتب المحاماة من خلال تقديم طلب تحريري الى المكتب بالتنحي عن المهمة او القضية. على الزبون مع ذلك ان يدفع التكاليف المترتبة  لمكتب المحاماة والخاصة بالمهمة قبل إنهائها.

يحق لمكتب المحاماة التنحي عن مهمة المحامي في الحالات المُبينة في تطبيق القانون والقواعد الارشادية في قَسَم مهنة المحاماة . شركة المحاماة يحق لها مثلاً التنحي عن المهمة اذا رفض الزبون رغم التذكير دفع مبلغ المقدمة المطلوب ( عربون ) او الفاتورة المتأخرة عن الدفع .

GDPR 11  §  اللائحة العامة لحماية البيانات

مكتب المحاماة يتعامل فقط مع البيانات الشخصية حسب قانون حماية البيانات, مثلاً كما هو في اللائحة     .       GDPR العامة لحماية البيانات  

12  §  الخِلاف او النِزاع 

الخِلاف بسبب المهمة يُقَرَر من قبل المحكمة العامة 

الزبون الذي يستعين بمكتب محاماة كفرد شخصي وكان غير راضيا عن عمل المكتب عليه اولاً التواصل مع مكتب المحاماة في محاولة التوصل الى حل للتفاهم . وفي حالة كان ذلك غير ممكن يستطيع الزبون عندها اللجوء الى لجنة حل نزاعات المستهلكين لدى نقابة المحامين لأجل النظر في الموضوع . للتواصل مع لجنة نزاعات المستهلكين يكون حسب معلومات الاتصال التالية : لجنة نزاعات المستهلكين على العنوان التالي: صندوق بريد رقم 27321, 54 102 ستوكهولم.
konsumenttvistnämnden Box 27321, 102 54 Stockholm
موقع لجنة نزاعات المستهلكين على الانترنت
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnden